woensdag 31 oktober 2012

Herfst 2012

een orginele kippensnert ala GiG oktober/herfst 2012
an orginal GiG chicken pea soup autumn 2012